Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden van de cliënt. Zo er schriftelijk de voorkeur wordt gegeven aan de voorwaarden van de  cliënt of aan bijzondere voorwaarden, vermeld in de offerte, blijven de hiernavolgende voorwaarden gelden op aanvullende wijze. 


2. Betalingen. 
2.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle facturen betaalbaar op de maatschappelijke zetel van De Vis Factorij BV  binnen de dertig dagen na de factuurdatum of op de vervaldag  indien uitdrukkelijk vermeld op de factuur. 
2.2. Iedere op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van rechtswege en  zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een conven tionele moratoire interest die gelijk is aan de interestvoet zoals  bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 02.08.2002,  en die minimum 12% zal bedragen. Bovendien zal bij niet-betaling op  de vervaldag het factuur bedrag zonder ingebrekestelling met 10%  verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling. Dit  forfaitair bedrag geldt als vergoeding voor de buitengerechtelijke in  vorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, onverminderd het  recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor de  gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en  onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te  vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt  zijn door de niet-betaling. Laattijdige betaling van 1 factuur heeft tot  gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een  betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder  ingebrekestelling. 
2.3. De Vis Factorij BV heeft ingeval van gehele of gedeeltelijke afzegging door de klant na verstrijking van de termijn van vijf werkdagen vóór de overeengekomen leveringsdatum, het recht op een vergoeding die overeenkomt met de door De Vis Factorij BV gemaakte kosten, (steeds met een minimum van 30% van het totale factuurbedrag voor  de oorspronkelijk voorziene levering. 


3. Elke klacht omtrent de door De Vis Factorij BV geleverde goederen dient bij aangetekende zending of per fax te gebeuren binnen de 24 uren na ontvangst van de goederen. De verantwoordelijkheid van de  De Vis Factorij BV in geval van wanprestatie is in elk geval beperkt tot  het bedrag van de prijs van het product dat het voorwerp uitmaakt  van de klacht. 


4. De geleverde goederen blijven eigendom van De Vis Factorij BV tot algehele betaling van de prijs. De Vis Factorij BV kan zich op deze clausule beroepen vijf werkdagen na het versturen per aangetekende zending van een ingebrekestelling tot betalen die zonder gevolg is gebleven. De goederen dienen dan onmiddellijk op eenvoudige  vraag aan De Vis Factorij BV te worden teruggegeven en dit op  kosten van de koper. 


5. Bevoegde rechtbank 
In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren bevoegd om kennis te nemen van het geschil. 
Zowel de totstandkoming, het bestaan als de gevolgen van de over eenkomst gesloten met De Vis Factorij BV worden uitsluitend door het  Belgisch recht beheerst.